Home Vad är investmentbolag? 39 investmentbolag listade här

Vad är investmentbolag för något?

Undrar du också vad är investmentbolag för något? Affärsidéen för ett investmentbolag handlar om att genom att äga aktier i andra aktiebolag och kapitalplaceringar skapa vinster dels i form av aktieudelning, dels i form av värdetillväxt på investmentbolagets kapitaltillgångar. Investmentbolag är en skatterättslig konstruktion som kom till för att skapa möjlighet för att bedriva aktieförvaltning och kapitalplacering i bolagsform för att undvika kedjebeskattning. Syftet var att skapa tydliga och långsiktiga spelregler för att kunna utveckla långsiktigt starka företag. 

Sedan 2003 har reavinstbeskattning tagits bort vid försäljning av dotterbolag, vilket likställt skattereglerna för andra moderbolag än investmentbolag (det spelar endast praktisk betydelse vid ägande av 50% eller mer). Enligt inkomstskattelagen definieras Investmentbolag som ett aktiebolag eller ekonomisk förening som förvaltar värdepapper eller liknande tillgångar, vara uppgift väsentligen är att genom ett välfördelat värdepappersinnehav erbjuda andelsägarna riskspridning, och som ett stort antal fysiska personer äger andelar i. Idag finns det cirka 15 investmentbolag noterade på Stockholmsbörsen, de mest kända är Investor, Industrivärden, Lundbergs och Kinnevik.

vad är investmentbolag

Vad menas med att investmentbolag ibland kallas för maktbolag?

Syftet och affärsidén för ett investmentbolag är alltid att skapa vinster, antingen i form av utdelning eller i form av värdetillväxt, men ibland får vissa investmentbolag epitet ”maktbolag”. Anledningen till det är att en majoritet av investmentbolagets ägare inte har som mål att inom överskådlig tid sälja av och realiserar vinster från värdetillväxt i vissa av investmentbolagets aktieinnehav. Anledningen till det är att det finns maktambitioner i form av att kunna påverka de aktuella bolaginnehavens inriktning, styrning och ledning, i ett väldigt långsiktigt perspektiv för att nå en så hög värdetillväxt som möjligt. 

Investmentbolag som har en starkt sammansvetsad ägarmajoritet brukar ofta få epitet maktbolag på grund av sin vilja att kunna utöva makt över vissa av portföljinnehaven. Men även för att kritiker ofta anför att ledningen av dessa bolag har starka egna intressen av styrelseposter och ersättningar m.m. från de bolag som investmentbolaget har placerat pengar i. Ibland ges även kritik i form av att det skapas allianser mellan stora maktbolag som påverkar olika branschers funktionssätt och effektivitet negativt. Bolag som Industrivärden, Investor, Lundbergs brukar ofta kallas för maktbolag.

Svenska investmentbolag

Utländska investmentbolag

Vad är investmentbolag substansvärde, substansrabatt och premie?

Ett bolags substansvärde är lika med värdet på det bokförda kapitalet plus skillnaden mellan tillgångarnas marknadsvärde och bokfört värde. Investmentbolag handlas ofta på börsen med en rabatt på substansvärdet. Det innebär att det är billigare att köpa en aktie i investmentbolaget än att köpa samma fördelning av aktier som investmentbolaget i de underliggande tillgångarna. Anledningen till att det finns en substansrabatt är ofta att investmentbolaget har maktambitioner inom vissa av sina aktieinnehav och där marknaden gör en annan värdering av investmentbolagets förmåga att skapa värdetillvöxt jämfört med investmentbolagets styrelse och ledning. Se alla investmentbolag substansvärde här!

 En del refererar även till premie när de avser substansrabatt. De senare 25 åren har substansrabatten minskat för investmentbolag som är noterade på Stockholmsbörsen. Det finns ingen entydig förklaringsfaktor till varför så är fallet, men ökad transparens i samhället generellt, ett ökat fokus på aktieägarvärde från investerarna, är troligtvis två faktorer som spelar roll. Ett ökat intresse av att använda investmentbolag som en bas i en portfölj har säkert även det bidragit till fallande substansrabatter.

Substansrabatt eller substanspremie?

Med substanspremie avses det omvända förhållandet jämfört med substansrabatt, dvs det kostar mindre att köpa samma fördelning av de enskilda aktierna som investmentbolaget har i sin portfölj än att köpa en aktie i investmentbolaget. I praktiken anser marknaden att investmentbolaget har förmåga att skapa en högre värdetillväxt för de olika portföljinnehaven än de olika innehavda bolagen har på egen hand. 

Vad är bäst, investmentbolag med substansrabatt eller substanspremie? Ja, det är en evig fråga som inte kan besvaras objektivt. Generellt är det klokt att köpa investmentbolag med substansrabatt eftersom det ger hävstång i de fall marknadens syn på bolaget förändras. Om en aktör som är känd för att skapa aktieägarvärdet skulle ta en ledande position i ett bolag med hög substansrabatt kan det förväntas att kursen stiger kraftigt.

LEI-kod behövs om du ska investera som juridisk person

Vill du investera i investmentbolag och andra värdepapper genom ditt aktiebolag? Då behöver bolaget registrera en LEI-kod. LEI är en förkortning på Legal Entity Identifier som hjälper till med att identifiera juridiska personer.
Kom igång och börja handla värdepapper med ditt bolag redan idag: Registrera LEI-kod

Är du intresserad av att starta ett aktiebolag? Från och med 2020 så behöver man bara 25.000 kr i aktiekapital jämfört med tidigare 50.000 kr. Det innebär att det förenklar för många att komma igång som egenföretagare.

Vad är investmentbolag och är det en bra investering för nybörjare?

Att investera i ett investmentbolag innebär att du tar rygg på bolagets ledning och deras förmåga att tjäna pengar på att förvalta och utveckla portföljinnehaven, dels i form av aktieutdelning, dels i form av värdetillväxt. Investmentbolaget kan ses som en aktiefond med viss inriktning, men har ofta en mindre riskspridning än en aktiefond. När du köper aktier i ett investmentbolag behöver du själv inte ägna så mycket tid åt aktieanalys och marknadsbevakning. Genom att köpa aktier i 3-4 olika investmentbolag minskar du risknivån ytterligare. Välj med fördel stora investmentbolag som har lyckats att prestera bra under en längre tid. Du kan läsa mer om hur man lär sig mer om aktier och fonder på SparaCash.

Jämför den historiska avkastningen, substansrabattens utveckling och var observant på om det skett några väsentlig förändringar av ledande befattningshavare under senare tid. Ägna tid åt att läsa marknadsinformation om de olika bolagen och se hur omvärlden betraktar och recenserar bolagets performance. Sätt dig även in i vilka branscher som investmentbolaget har sina största innehav i. Den historiska avkastningen för investmentbolag jämfört med Stockholmsbörsens storbolagsindex faller ut till en överlägsen seger för investmentbolag. Ofta har investmentbolagen haft en avkastning som är 3-4 gånger högre än OMXS30. Självklart är denna historiska performance en betydande anledning till att rekommendera investmentbolag som placering för nybörjare. Hög avkastning jämfört med storbolagsindex och en väl diversifierad portfölj är två starka argument.

Investmentbolag avgifter

Driftkostnaderna för investmentbolaget kan jämföras med fondavgiften i en aktiefond. Som ett genomsnitt är investmentbolagens driftkostnader mycket billigare än fondavgifter som fondförvaltare tar ut, ofta endast 10% av fondavgifterna. Ju större bolag, desto läge driftkostnader i procent av substansvärde är en enkel tumregel. Generellt sett är det ofta klokt för en nybörjare att sprida sina risker och inte lägga alla äggen i samma korg. Invetstmentbolag är i detta sammanhang en bra grund och bas för en aktieportfölj. En del av en portfölj för en nybörjare kan gärna innehålla visst inslag av ett eller flera investmentbolag.

Hur tjänar investmentbolag pengar?

Investmentbolag tjänar pengar genom att de ägda aktierna och andra kapitalplaceringar genererar utdelning eller ränta. De tjänar även pengar på att aktierna som ägs (förhoppningsvis) ökar i värde över tid. Kostnadssidan är ofta låg sett som nyckeltalet förvaltningskostnad/substansvärde.

Lär dig investera i aktier och fonder via Aktiekunskap.nu och bygg din egen värdepappersportfölj. Glöm inte att sprida risken i portföljen med ett par fonder eller stabila investmentbolag.